موضوع جستجو: آکریلو نیتریل - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ABS چیست؟ : سه جز آکریلو نیتریل و بوتادی ان و استایرن تشکیل شده است,با تغییر در درصد هر یک از مونومر ها می توان برای کاربری خاص اصلاح کرد.البته باید در نظر