موضوع جستجو: توری - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ترالی اور ژانس چیست؟ :    ترالی اورژانس یک واحد متحرک ست که با هدف حیاتی احیای قلبی و ریوی طراحی شده است .این ترالی با تمام داروها و ملزومات مورد نیاز تیم
۲ . شکن رویه توری :
۳ . تخت اطفال :