موضوع جستجو: ملحفه - ۶ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب : غذا و ملحفه و لباس،میز غداخوری،حمل زباله،میزهای بیهوشی و قدو وزن اطفال،روتورهای دندانپزشکی، ترالی حمل کپسول اکسیژن، پایه لگن، پایه سرم، پله و کمدهای کنار تخت بیمار، صندلیهای تختخوابشو همراه بیمار،انواع
۲ . تخت معاینه پایه هلالی :
۳ . ترالی حمل ملحفه :
۴ . ترالی حمل ملحفه و لباس :
۵ . تخت معاینه ساده پایه هلالی :
۶ . ترالی حمل ملحفه و لباس :