موضوع جستجو: پتروشیمی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ABS چیست؟ : اینکار توسط پتروشیمی انجام می گیرد و منجر به تولید گریدهای مختلف ABS برای تزریق و اکستروژن و غیره می گردد.بنابراین به طور کلی این پلاستیک ترکیب فوق العاده ای