موضوع جستجو: غذا - ۴ مورد پیدا شد

۱ . ماندگار صنعت طب : دارو، حمل غذا و ملحفه و لباس،میز غداخوری،حمل زباله،میزهای بیهوشی و قدو وزن اطفال،روتورهای دندانپزشکی، ترالی حمل کپسول اکسیژن، پایه لگن، پایه سرم، پله و کمدهای کنار تخت بیمار، صندلیهای تختخوابشو
۲ . پذیرایی از بیمار و سالمند در منزل : به دلیل افزایش جمعیت سالمندان و افزایش هزینه های حفظ و نگهداری آنها در مراکز نگهداری سالمند که دارایی کیفییتی در حد استانداردهای قابل قبول باشند ، اغلب خانواده
۳ . میز غذاخوری :
۴ . ترالی حمل غذا :