موضوع جستجو: پلیمر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ABS چیست؟ : است  .این پلیمر که از سه جز آکریلو نیتریل و بوتادی ان و استایرن تشکیل شده است,با تغییر در درصد هر یک از مونومر ها می توان برای کاربری خاص