موضوع جستجو: سلولی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . تشک مواج چیست؟ : زخم بستر سلولی استفاده کرد و اگر کوتاه باشد از تشک مواج زنبوری استفاده کرد و اگر بیمار دارای زخم بستر باشد بهتر است از تشک مواج سلولی تخصصی استفاده شود
۲ . تشک مواج سلولی : ساده و سوراخدار