موضوع جستجو: چهار شکن - ۲ مورد پیدا شد

۱ . انواع تخت بیمارستانی : شود به چهار نوع تقسیم می شوند. حالتهای ایجاد شده برای بیمار و راحتی بیمار با افزایش تعداد شکن ها افزایش می یابند. 1-تخت بیمارستانی یک شکن در این تخت ها فقط
۲ . تخت سه شکن برقی : دارای سه موتور 24 ولت و قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخهای با قفل مرکزی و رویه و سرتختهای abs