موضوع جستجو: احیای قلبی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ترالی اور ژانس چیست؟ : هدف حیاتی احیای قلبی و ریوی طراحی شده است .این ترالی با تمام داروها و ملزومات مورد نیاز تیم اورژانس در زمان احیای قلبی و ریوی قبلاً تجهیز میگردد. این