موضوع جستجو: یک شکن - ۶ مورد پیدا شد

۱ . انواع تخت بیمارستانی : می کنند. یک تخت بیمارستانی حتماً می بایست دارای ویژگیهای زیر باشد: ۱) ارتفاع کلی تخت، قسمت سری تخت و قسمت پایین تخت قابل تنظیم باشد. ۲) دارای ریل ها و حفاظ
۲ . تخت ریکاوری مکانیکی :
۳ . تخت یک شکن رویه توری :
۴ . تخت آی سی یو و سی سی یو :
۵ . تخت اطفال :
۶ . معاینه کشودار یک شکن پایه کج :