موضوع جستجو: مکانیکی - ۸ مورد پیدا شد

۱ . انواع تخت بیمارستانی : تخت بیمارستانی تختی است که جهت رفاه حال بیماران طراحی و ساخته می گردد. اگرچه نام آن بیمارستانی است اما امروزه بسیاری آنرا برای استفاده بیماران و عزیزان
۲ . ABS چیست؟ : کردن کوپلیمر مکانیکی بوتا دی ان_اکریلونیترات (BAN) با کوپلیمر استایرن_اکریلونیترات (SAN) است. گوناگونی حالت ها در مخلوط کردن SAN با پلی بوتا دی ان است. معمولا کوپلیمریزاسیون استایرن و اکریلونیترات
۳ . ریکاوری مکانیکی :
۴ . تخت زایمان مکانیکی :
۵ . تخت یک شکن رویه توری :
۶ . لگن خور مکانیکی :
۷ . نمونه گیری مکانیکی :
۸ . تخت ژنیکولوژی مکانیکی :