موضوع جستجو: ضد حساسیت - ۲ مورد پیدا شد

۱ . ترالی اور ژانس چیست؟ : به محلول ضد عفونی یک ظرف _ تیغ اره 2 عدد - باند معمولی 10-15 و 20 سانتی متری از هر کدام 3 عدد - گاز معمولی (4×4) یک بسته - NG Tube
۲ . تشک مواج سلولی : ساده و سوراخدار