موضوع جستجو: دستی - ۴ مورد پیدا شد

۱ . کیفیت :    ماندگار صنعت طب “کیفیت”،  پایه و اساس مدیریت ارتباط با مشتری و پیشاهنگ بودن در بازارهای هدف است. بهبود مستمر، افزایش انگیزه پرسنل، حذف فرآیندهای اضافی، رعایت
۲ . انواع تخت بیمارستانی : به صورت دستی و بوسیله اهرم عمل کرد. ۲-تخت بیمارستانی نیمه الکترونیکی در این نوع تخت ها تنظیم ارتفاع تخت به صورت دستی است اما تنظیم سری و پای تخت به صورت
۳ . ABS چیست؟ : آلات الکتریکی دستی از دیگر کاربردهای این ماده است. آلیاژهای ABS: تعداد زیادی از آلیاژهای متداولABS عبارتند از: آلیاژهای /PCABS با مقاومت حرارتی͵ مقاومت ضربه ای و فرآیندپذیری بهبود یافته ;آلیاژ ABS/PVC
۴ . تخت ژنیکولوژی مکانیکی :